Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 53 - WYMIANA PRAW JAZDY "STAREGO TYPU" NA DOKUMENTY ZGODNE Z OBOWIAZUJACYM WZOREM

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.53.2018

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: WYMIANA PRAW JAZDY „STAREGO TYPU” NA

DOKUMENTY ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM WZOREM

 

OGÓLNY OPIS:

      1. Prawa jazdy wydane przed 01.07.1999 r. (papierowe) straciły ważność z dniem 30.06.2006 r.
           Dokumenty nie wymienione w wyznaczonym terminie podlegają wymianie w dowolnym czasie.

      2.  Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18.01.2013 r. obowiązane są dokonać ich

           wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem, w okresie od dnia 19.01 2028 r. do dnia

           18.01.2033 r. lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy. Podlegające

           wymianie prawa jazdy, wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o

           ruchu drogowym, zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do

           terminów wymiany, pod rygorem utraty ważności dokumentu.

      3.  Prawo jazdy wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta (w miastach na

           prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby

           ubiegającej się.

      4.  W celu wymiany prawa jazdy należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi

           dokumentami.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       Wypełniony formularz wniosku.

2.       Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.       Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami,
a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

       4. Skan podpisu - w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej.

       5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy – dwustronna

       6. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie

            tożsamości (do wglądu).

            W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym

            podpisem weryfikowanym, kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym

            złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP),dostarczenie

            dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

       

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

       1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

            Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

            Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

            (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

            czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       2.  Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy

            złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

       3.  W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

            pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

       4.  W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub

            nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ

            informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek

            o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:              

        Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

        (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

        czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY :

       1. Kwota opłaty: 100,50 PLN ( w tym 0,50 PLN opłata ewidencyjna).

           Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

       2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub

           prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

           Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

           rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

           Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

       3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

           przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

           Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84, pokój 1 – parter. Nr telefonu: (32) 39 39 318. Godziny

           urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 –13:30.

       4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

       1.  Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna

            o wydaniu bądź odmowie wydania prawa jazdy.

       2.  W przypadku wydania decyzji o wydaniu prawa jazdy, otrzymanie nowego prawa jazdy

            uzależnione jest od zwrotu dotychczas posiadanego dokumentu do kierowana pojazdami

            mechanicznymi.

       3.  Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

                    a. Osobiście w siedzibie urzędu.

                    b. Poprzez pocztę tradycyjną.

            Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 - I piętro. Numer telefonu:

            (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek -

            czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       4.  O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

        1.  Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

             z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy:

             poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr

             104 – I piętro.

       2. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu: (32)  77 61 468

             i (32) 39 39 341. 

        3.  Na stronie internetowej https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html - Status

             Spraw Interesanta.

        4.  Informacje o gotowym do odbioru prawie jazdy można uzyskać SMS-em lub e-mailem, po

             wpisaniu przy składaniu wniosku nr telefonu komórkowego lub adresu e-mail.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

        1.  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia

             potwierdzenia odbioru dokumenty lub doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem

             organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

             Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

              Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter. Nr telefonu

              (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania : poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek

              – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

         2.  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania

              w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia

              23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn.

  zm.).

         3.  Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

        1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

                           a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek

                               dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

                           b. Pisemnie pocztą tradycyjną.

                           c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

                           d. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

              Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,

              poniedziałek 13:00 – 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.

        2.   Skargi i wnioski są wolne od opłat.  

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.).

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

4.       Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

5.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany prawa jazdy (Dz. U. z 2002 r. Nr 69, poz. 640 z późn. zm.).

 

FORMULARZE: Wniosek o wymianę prawa jazdy.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

- wydanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz dokonywanie innych działań administracyjnych związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz niektórych osób bez uprawnień – zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jednolitych Dz. U. 2016 r. poz. 231 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- zasilanie centralnej ewidencji kierowców – zgodnie z postanowieniami art. 100b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

4.       Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedziba przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu wytworzenia i dostarczenia dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami;

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dana w związku z asystą techniczna zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej159/161, 91-490 Łódź, której powierzono dane
w związku z asysta techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu sporządzenia aktu zgonu lub uzyskania informacji o zgonie z rejestru PESEL, lub zmiany właściwości organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Okres ten może ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;

10.   Podanie adresu poczty elektronicznej/nr telefonu komórkowego jest dobrowolne. Jeżeli informację taką podano to zostanie ona wykorzystana do poinformowania Pani/Pana o gotowym do odbioru uprawnieniu do kierowania pojazdami. W tym celu konieczne wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Załączniki

Wniosek-prawo jazdy (602.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-53 (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-53 (202.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Dobosz
Data utworzenia:2018-10-11 15:05:08
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-18 09:57:04
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-03-14 15:05:08
Ostatnia zmiana:2018-10-11 13:49:53
Ilość wyświetleń:2892
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij