Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 73 - ZMIANA LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.73.2019

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: ZMIANA LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

 

OGÓLNY OPIS:

 

 

 

 

W celu zmiany legitymacji instruktora jazdy należy złożyć stosowny wniosek.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.        Wypełniony formularz wniosku.   

2.        Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

3.        Dotychczasowa legitymacja instruktora jazdy (oryginał).

4.        Oświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami.

5.        Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

      1.   Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.       Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

            Wydział Komunikacji – Prawa jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

            (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

            czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

      2.   Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

             a.   W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

b.   W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej – dostarczyć

      bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub

      przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle

      na wskazany adres.

      3.   Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy

            złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

      4.   W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

            pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:                

      Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

      (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

      czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY:

1.       Wniosek jest wolny od opłat.

2.       Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub

      prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
      Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

      rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

      Wpłata na   konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

      3.   Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

            przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

            Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84, pokój 1 – parter. Nr telefonu: (32) 39 39 318. Godziny

            urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16:30,  wtorek – czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 –13:30

4.  Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.  Nowa legitymacja wydawana jest w terminie 30 dni.
2.  Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.       Poprzez pocztę tradycyjną.

b.       Osobiście w siedzibie urzędu.

 3.  W przypadku odmowy w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydawana

      jest decyzja o odmowie wydania nowej legitymacji.

 4.  Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.       Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.       Poprzez pocztę tradycyjną.

c.       Osobiście w siedzibie urzędu.

            Wydział Komunikacji – Prawa jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

            (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

            czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       5.  O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

        1.  Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

             z  Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy:

             poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr

             104 – I piętro.

        2.  Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu: (32)  77 61 468

             i (32) 39 39 341. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

        1.  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia

             doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

      Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.       Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

             Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter. Nr telefonu:

             (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00,

             wtorek – czwartek  7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

        2.  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania

             w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia

             23 listopada 2012 r.- Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

  3.  Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1.  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.   Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego

      w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.   Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.   Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.   Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

             Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,

             poniedziałek 13:00 – 17:00. Numer telefonu (32) 39 39 358.

        2.  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

4.                                

FORMULARZE: Wniosek o zmianę legitymacji instruktora nauki jazdy.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.         Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.         W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

        a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

        b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

        Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.         Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

        - prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców – na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

        - prowadzenie nadzoru nad instruktorem i wykładowcą – na podstawie rozdziału 8 ustawy
o kierujących pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

        - zasilanie centralnej ewidencji kierowców – na podstawie art. 138b ustawy o kierujących
pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

4.         Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

        -Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu prowadzenia ewidencji instruktorów.

        - Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

        - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

        Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat od dnia skreślenia z ewidencji. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.         Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

9.         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z uprawnieniami instruktora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

10.     Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

Załączniki

KM-73 (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-73 (189.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora (138.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Osadnik
Data utworzenia:2018-10-11 12:29:01
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-21 11:03:46
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-03-06 12:29:22
Ostatnia zmiana:2019-08-23 09:35:46
Ilość wyświetleń:1508
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij