Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 75 - PRZEKAZANIE PRZEZ INSTRUKTORA I/LUB WYKLADOWCE ZASWIADCZENIA POTWIERDZAJACEGO UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.75.2018

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: PRZEKAZANIE PRZEZ INSTRUKTORA

I/LUB WYKŁADOWCĘ ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO

UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

 

 

 

 

OGÓLNY OPIS:
Instruktorzy i wykładowcy są zobowiązani do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście (w miastach na prawach powiatu - prezydentowi miasta) zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

       1.   Wypełniony formularz wniosku.

       2.   Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w 3-dniowych warsztatach

             doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.

       3.   Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo

             poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

       1.   Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

                    a.   Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem

                          poleconym).

                    b.   Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

             Wydział Komunikacji – Prawa jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

             (32)  77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

             czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       2.   Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy

             złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

       3.   W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

             pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:              

      Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

      (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek

      – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY:

      1.   Wniosek jest wolny od opłat.

      2.   Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub

            prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

            Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

            rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

      3.   Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

            przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

            Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

      Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318

            Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek

      7:30 – 13:30.

      4.   Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

     1.   Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

            z  Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy :

            poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr

            104 – I piętro.

      2.   Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu: (32)  77 61 468

            i (32) 39 39 341. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.   Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.   Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego

      w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.   Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.   Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.   Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

             Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,

             poniedziałek 13:00 – 17:00. Numer telefonu (32) 39 39 358.

      2.    Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).

2.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

 

FORMULARZE: Pismo przewodnie do zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach

                           doskonalenia zawodowego.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

- prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców – zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- prowadzenie nadzoru nad instruktorem i wykładowcą – zgodnie z rozdziałem 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- zasilanie centralnej ewidencji kierowców – zgodnie z art. 138b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

4.       Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedziba przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu prowadzenia elektronicznego zbioru instruktorów i wykładowców;

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dana w związku z asystą techniczna zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej159/161, 91-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asysta techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia skreślenia z ewidencji. Okres ten może ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;

 

Załączniki

pismo przewodnie do zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pismo przewodnie do zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-75 (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-75 (190kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Dobosz
Data utworzenia:2018-10-11 12:28:25
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-21 12:52:29
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-03-12 12:29:25
Ostatnia zmiana:2018-10-11 14:47:20
Ilość wyświetleń:1539
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij