Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE POWYŻEJ 18 LAT

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


Nr karty: BED.1611.14.2017


TYTUŁ KART/NAZWA PROCEDURY:

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE POWYŻEJ 18 LAT


OPIS OGÓLNY:

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.

 2. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 3. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

 4. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje na zasadach i w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku (w polu „imię, imiona” należy wpisać wszystkie imiona) – istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu.

 2. Jedna fotografia.

 1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami , patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.

 3. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficzny przeznaczonym do drukarek.

 4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.

Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:

 • z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia;

 • noszących nakrycie głowy zgodne z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Bytomska 92

pokój nr 6 i 7 (parter)


Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 14:00


 1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 1. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

  W tej sytuacji, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.

  Jeżeli jednak, przyczyny złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą gminy okażą się nieuzasadnione, nastąpi odmawia się przyjęcia wniosku z pouczeniem o konieczności złożenia wniosku osobiście w organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego.

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e – formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

 1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka – Edytuj dokument).

 2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka – Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

 3. Wyślij dokument do urzędu droga elektroniczną (ikonka – Wyślij dokument).

Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:

 1. wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.


OPŁATY:

Za wyrobienie dowodu osobistego opłaty nie pobiera się.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

  Dowód osobisty, decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.

 2. Odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku gdy:

 1. fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej, nie spełnia określonych prawnie wymogów;

 2. Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych.

Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym złożony został wniosek o jego wydanie.


INFORMACJA NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelakie informacje na temat przebiegu sprawny można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Urząd Miasta Piekary Śląskie

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Bytomska 92

pokój nr 6 i 7 (parter)

tel.: (32) 39 39 328, (32) 39 39 305

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek – czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 14:00


 1. Na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy podając numer wniosku o wydanie dowodu osobistego.


TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

 4. Ponadto istnieje również prawo do zrzeczenia się odwołania, które powoduje, iż decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 5. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


SKARGI I WNIOSKI:

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 1. przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl;

 2. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

 1. podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

 2. CC SEKAP lub

 3. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

 1. przesłać pocztą tradycyjną;

 2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy

  numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00, numer telefonu: (32) 39 39 358.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. administratorem danych osobowych podanych w przesyłanym wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie;

 2. dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;

 3. podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika z przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

 4. każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.


FORMULARZE:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Załączniki

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (106kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BED.1611.14.2017 (27.6kB) Zapisz dokument  
BED.1611.14.2017 (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janina Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Wieczorek
Data wprowadzenia:2017-06-06 12:46:04
Opublikował:Janina Wieczorek
Data publikacji:2017-06-06 12:48:48
Ostatnia zmiana:2017-06-06 12:48:50
Ilość wyświetleń:1025

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij