Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Nazwa komórki organizacyjnej: Miejski Rzecznik Konsumentów
Nr
karty: MRK.1611.1.2017
TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:
  Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów
OGÓLNY OPIS:
1. Do zadań rzecznika konsumentów należy m.in.:
-  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
-  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
Miejski Rzecznik Konsumentów:
-  udziela bezpłatnych porad konsumenckich i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
-  występuje   do   przedsiębiorców   w    sprawach   ochrony    praw   i    interesów    konsumentów,
-  wytacza    powództwa    na    rzecz   konsumentów    oraz    wstępuje   za   zgodą   konsumentów  do  toczącego  się  postępowania  w  sprawach  ochrony  interesów  konsumentów,
-  współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  organami Inspekcji  Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
-  wykonuje inne zadania określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

2.   Miejski Rzecznik Konsumentów w Piekarach Śląskich udziela porad wyłącznie mieszkańcom miasta Piekary Śląskie.
     Rzecznik działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów  cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

     Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio z jej  działalnością  gospodarczą lub zawodową.

     Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność  gospodarczą lub zawodową.

UWAGA:
Miejski Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw z zakresu sporów pomiędzy przedsiębiorcami dotyczącymi prowadzenia działalności  gospodarczej, sporów z organami administracji publicznej, ochrony  danych  osobowych,  ochrony dóbr  osobistych,  ochrony praw pacjentów NFZ,  ochrony praw   ubezpieczeniowych   tym   sprawy   z  zakresu  ubezpieczeń  społecznych,  ochrony  praw członków spółdzielni mieszkaniowych, ochrony członków wspólnot mieszkaniowych, prawa pracy, prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa rodzinnego oraz  prawa spadkowego.

WYMAGANE DOKUMENTY :
W celu zgłoszenia wniosku o udzielenie porady  prawnej lub o wszczęcie procedury polubownej mediacji z przedsiębiorcą  mieszkańcy Piekar Śląskich mogą zgłosić się osobiście lub złożyć wniosek pisemnie do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy tj.:
-  paragonem, fakturą VAT potwierdzająca zakup,
- zamówieniem, umową, która została zawarta z przedsiębiorcą,
- regulaminem,
- zgłoszeniem reklamacyjnym oraz opinią rzeczoznawcy (jeżeli została wystawiona),
-  pełną korespondencją, która sprawy dotyczy.
Należy dostarczyć również kopie niniejszych dokumentów, które pozostają w dokumentacji sprawy prowadzonej przez rzecznika.

WAŻNE! Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpatrzenia!

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :
       Wymagane dokumenty należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy tj.:
Godziny pracy Urzędu Miasta:
poniedziałek  od 7:30 do 17:00,
wtorek, środę, czwartek od 7:30 do 15:30,
piątek  od 7:30 do 14:00.
Dokumenty można składać osobiście
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul.  Bytomska  92
41-940 Piekary Śląskie
pokój nr  08 ( budynek Urzędu Miasta Piekary  Śląskie),
lub w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie (parter budynku Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz Bytomska 92).
UWAGA:  Przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt z Miejskim Rzecznikiem  Konsumentów
Wnioski o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów przesyłane na adres e-mail mrk@piekary.pl będą rejestrowane i rozpatrywane pod  warunkiem podania danych osobowych i adresu zamieszkania Konsumenta z dokładnym opisem sprawy wraz ze skanem dokumentów.
Dokumenty  do  wglądu  okazuje  się  urzędnikowi  prowadzącemu  sprawę  przy  składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje oryginałów dokumentów, wystarczające do udzielenia porady czy podjęcia interwencji/mediacji są kserokopie (np. umowa, paragon, zgłoszenie reklamacji, stanowisko przedsiębiorcy dotyczące zgłoszonej reklamacji).

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie
Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 –  parter. Numer telefonu: (32) 39 39 364 ; (32) 77 61 430  Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

OPŁATY :
Wniosek jest wolny od opłat.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale z zachowaniem kolejności wpływu, nie później niż w terminie 30 dni. Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań należy także od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy.
W sprawach trudnych, zawiłych do rozpoznania, ustalenia i oceny stanu faktycznego i prawnego termin udzielenia odpowiedzi może wydłużyć się do 60 dni.
W sprawach wymagających dochowania terminu i w sprawach na granicy przedawnienia porada udzielana jest niezwłocznie po rejestracji złożonego do urzędu wniosku.
Sposób   załatwienia    sprawy   ustala   Rzecznik. Konsument   nie   ma   podstaw  prawnych  żądania określonego sposobu działania Rzecznika.
Miejski  Rzecznik   Konsumentów  nie  ma  wpływu   na   długość   okresu   dokonywania  określonych czynności w związku ze sprawą przez konsumenta, przedsiębiorcę oraz przez inne organy i instytucje w związku ze sprawą.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów (Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 92,  pokój nr 08 - parter). Informacje można uzyskać również telefonicznie: /32/ 393 93 70, /32/ 393 93 53 lub mailowo. Adres e-mail: mrk@piekary.pl

TRYB ODWOŁAWCZY :
Tryb odwoławczy nie występuje.

SKARGI I WNIOSKI :
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
b. Pisemnie pocztą tradycyjną,
c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
d. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 i 92 Punkt Informowania Mieszkańców  - parter, numery telefonów: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz. U. z 2017r. , poz. 229) oraz  ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j.Dz. U. z 2017, poz.683).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:
1) administratorem   danych   osobowych   podanych   przeze   mnie   w przedmiotowym  wniosku, niezbędnych  do  załatwienia  sprawy, jest  Prezydent   Miasta  Piekary  Śląskie  z  siedzibą  przy  Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie;
2) moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;
3) podanie  danych   osobowych   jest  niezbędne  do   załatwienia  przedmiotowej  sprawy i wynika  ze wskazanych powyżej przepisów prawa;   
4) mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

WNIOSEK-PORADA PRAWNA (533.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK-WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA (535.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Prus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Prus
Data wprowadzenia:2017-04-26 08:55:53
Opublikował:Dorota Prus
Data publikacji:2017-04-27 14:10:42
Ostatnia zmiana:2017-09-04 13:51:24
Ilość wyświetleń:2444

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij