Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Piekary Śląskie w celu ich ponownego wykorzystywania .

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie - http://www.bip.piekary.pl/
  2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Miasta Piekary Śląskie:

Podmioty ponownie wykorzystujące informację publiczną udostępnioną w BIP Urzędu Miasta Piekary Śląskie są zobowiązane do:

1.      poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

2.      udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

3.      informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie zapewnia korzystanie z informacji publicznej spełniającej cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.[20] ) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, z zastrzeżeniem praw przysługującym osobom trzecim.

 

Urząd nie ponosi odpowiedzialności prawnej:

a)       Za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazywanej informacji publicznej, która będzie wykorzystana z naruszeniem obowiązującego prawa,

 

b)       Za wykorzystanie informacji publicznej, spełniającej cechy utworu z naruszeniem ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub naruszającą bazę danych, w rozumieniu  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim w zakresie przekraczającym uprawnienia Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

 

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek

 

  1. Następuje w przypadku, gdy:

 

a)       informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej  chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

 

b)       wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

  1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                     o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

  1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

  1. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji, zgodnie z wnioskiem wymaga dodatkowych kosztów.

Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1.    Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miasta Piekary Śląskie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2.    Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

a.    odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

b.    uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Miasta Piekary Śląskie uzyskał dany utwór.

 

3.    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

a.    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

b.    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Załączniki

2012_037_zarządzenie (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_037_zał (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (231.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Błoszyk
Data utworzenia:2012-01-26 10:45:10
Wprowadził do systemu:Irena Błoszyk
Data wprowadzenia:2012-01-30 10:45:18
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2012-01-30 11:02:55
Ostatnia zmiana:2012-02-02 10:39:09
Ilość wyświetleń:7468

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij