Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (0)
        Dane podstawowe (1)
        Certyfikaty i wyróżnienia (4)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Organy
    Prezydent Miasta (0)
        Prezydent Miasta (1)
        Zastępca Prezydenta Miasta (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
    Rada Miasta Piekary Śląskie (0)
        Statut Piekar Śląskich - miasta na prawach powiatu (7)
        Sposoby stanowienia aktów publiczno-prawnych (1)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Skład i pełnione funkcje (23)
            Komisje Rady Miasta (6)
            Ogłoszenia o sesjach Rady Miasta (7)
            Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta (15)
            Projekty uchwał Rady Miasta (78)
            Uchwały Rady Miasta (60)
            Protokoły z sesji Rady Miasta (5)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej (1)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowo - Gospodarczej (4)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (3)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Społecznej - Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego (2)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Przedsiębiorczości i Innowacyjności Rynku Pracy (2)
            Interpelacje i wnioski radnych z sesji (11)
            Interpelacje i wnioski radnych z okresu międzysesyjnego (11)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Skład i pełnione funkcje (23)
            Komisje Rady Miasta (6)
            Projekty uchwał Rady Miasta (120)
            Uchwały Rady Miasta (613)
            Rozstrzygnięcia Nadzorcze (24)
            Protokoły z sesji Rady Miasta (47)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej (28)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów (45)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Promocji i Rozwoju Miasta (41)
            Protokoły z posiedzeń Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej (43)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (46)
            Protokoły z posiedzeń doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu (6)
            Interpelacje i wnioski radnych z sesji (14)
            Interpelacje i wnioski radnych z okresu międzysesyjnego (41)
            Inne (1)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            Skład i pełnione funkcje (23)
            Komisje Rady Miasta (4)
            Projekty uchwał Rady Miasta (24)
            Uchwały Rady Miasta (629)
            Rozstrzygnięcia Nadzorcze (32)
            Protokoły sesji Rady Miasta (60)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowo-Gospodarczej (39)
            Protokoły z posiedzeń Komisji ds. Społecznych (38)
            Protokoły z posiedzeń Komisji ds. przekształceń SP ZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich (11)
            Protokoły z posiedzeń Komisji ds. Zdrowia (28)
            Inne (2)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            Uchwały Rady Miasta (108)
            Rozstrzygnięcia Nadzorcze (7)
            Protokoły z sesji Rady Miasta (47)
        Komisja ds. Przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy (0)
            Protokoły z posiedzeń Komisji (5)
        Ławnicy sądów powszechnych (0)
            Kadencja 2012-2015 (2)
            Kadencja 2008-2011 (1)
        Młodzieżowa Rada Miasta (25)

Urząd Miasta
    Struktura organizacyjna (56)
        Wydziały, Biura UM (29)
    Konsultacje społeczne (89)
    Procedury załatwiania spraw (0)
        Wydział Komunikacji (79)
        Wydział Finansowo-Budżetowy (0)
        Wydział Finansowo-Podatkowy (58)
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami (0)
        Wydział Organizacyjny (4)
        Wydział Inwestycji i Remontów (16)
        Urząd Stanu Cywilnego (21)
        Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (47)
        Wydział Gospodarki Lokalowej (0)
        Wydział Edukacji (13)
        Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (13)
        Miejski Rzecznik Konsumentów (1)
        Wydział Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich (1)
        Biuro Zamówień Publicznych (0)
        Biuro Kadr i Płac (2)
        Wydział Bezpieczeństwa Publicznego (4)
        Straż Miejska (2)
        Pełnomocnik ds współpracy z organizacjami pozarządowymi (7)
        Wydział Gospodarki Przestrzennej (60)
        Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (40)
    Podatki i opłaty lokalne (6)
    Majątek i budżet miasta (0)
        Procedura uchwalania budżetu Miasta Piekary Śląskie oraz materiały towarzyszące budżetowi (1)
        Budżet Miasta (0)
            2011 (63)
            2010 (14)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2012 (59)
            2013 (52)
            2014 (71)
            2015 (6)
        Uchwały składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
            Opinie w sprawie projektów budżetu miasta (26)
            Opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki, wykupu obligacji (26)
            Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu (11)
        Informacja o wykonaniu budżetu Miasta (0)
            2010 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2009 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2008 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Dotacje otrzymane z budzetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2007 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2006 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2005 (3)
            2004 (1)
            2011 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2012 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Infromacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2013 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Infromacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (1)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (1)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (1)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (1)
            2014 (0)
                Wykonanie budżetu miasta (4)
                Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych (4)
                Dotacje otrzymane z budżetów innych jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst (0)
                Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (0)
                Kwota zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 (0)
                Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (0)
        Informacja o stanie mienia komunalnego (10)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (95)
    Strategie i plany rozwoju miasta (3)
    Sprawy o charakterze publicznym (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (17)
    Zarządzenia Prezydenta Miasta (6232)
    Prawo miejscowe (202)
    Nabór na stanowiska (0)
        Ważne informacje ogólne (3)
        Ogłoszenia o naborach (10)
        Informacje o wynikach naborów (3)
        Archiwum (0)
    Prowadzone rejestry w tym rejestry publiczne (1)
        Wydział Komunikacji (9)
        Wydział Finansowo-Budżetowy (1)
        Wydział Finansowo-Podatkowy (7)
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami (2)
        Wydział Organizacyjny (7)
        Wydział Inwestycji i Remontów (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (2)
        Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (5)
        Wydział Architektury i Urbanistyki (5)
        Wydział Gospodarki Lokalowej (0)
        Wydział Edukacji (1)
        Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (5)
        Miejski Rzecznik Konsumentów (0)
        Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich (0)
        Biuro Zamówień Publicznych (2)
        Biuro Kontroli i Nadzoru (0)
        Biuro Kadr i Płac (0)
        Biuro Rady Miasta (6)
        Wydział Bezpieczeństwa Publicznego (0)
        Straż Miejska (1)
        Pełnomocnik ds współpracy z organizacjami pozarządowymi (5)
        Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (9)
        Wydział Gospodarki Przestrzennej (2)
    Informacja o środowisku i jego ochronie (0)
        Wydział Gospodarki Przestrzennej (0)
            Karta typu A dla wniosków (0)
            Karta typu C dla projektów: polityk strategii, planów i programów (0)
            Karta typu E dla raportów, informacji o odpadach, przeglądów ekologicznych (0)
            Karta typu G dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (0)
            karta typu H dla instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (0)
        Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (0)
            Spis kart informacyjnych (1)
            Karta typu A dla wniosków (97)
            Karta typu B dla decyzji, postanowień i wskazań lokalizacyjnych (115)
            Karta typu D dla polityk: strategii, planów i programów (0)
            Karta typu G dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (0)
    Przetargi (0)
        Ogłoszone (3)
        Unieważnione (4)
        Wyniki przetargów (22)
        Informacje z otwarcia ofert (16)
    Sprzedaż, najem i dzierżawa nieruchomości (33)
    Konkursy dot. pożytku publicznego i świadczeń zdrowotnych (117)
    Programy w zakresie realizacji zadań publicznych (realizacja i wykonanie) (26)
    Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne (116)
    Biuro Rzeczy Znalezionych (1)
        ogłoszenia od 2007 roku (19)
    Archiwum (1)
    Tablica ogłoszeń (38)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie (3)
        Oświadczenia majątkowe pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (0)
        Oświadczenia majątkowe pracowników placówek oświatowych (0)

Menu podmiotowe
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoły (0)
            Podstawowe (11)
            Gimnazja (4)
            Ponadgimnazjalne (4)
        Przedszkola (13)
        Domy kultury (5)
        Pozostałe (11)
    Spółki z udziałem gminy (18)
    Związki międzygminne (2)

Zasady udostępniania informacji publicznych
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)
    Informacja publiczna udostępniana na wniosek (1)

Inne
    Wybory (2)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 nowe (3)
        Wybory samorządowe 2014 (26)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (17)
        Wybory do Sejmu Senatu 2011 (15)
        Wybory samorządowe 2010 (34)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2010 (14)
        Wybory uzupełniające do Senatu - 2010 (12)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 (19)
            Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego - informacje o kandydatach i obwodach głosowania (1)
        Wybory do Sejmu Senatu - 2007 (17)
        Wybory samorządowe 2006 (31)
    Spis Powszechny (2)

Informacje dodatkowe
    Informacje niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)
    Informacja dla osób mających trudności z komunikowaniem się (1)
    Polityka prywatności (1)

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".