Zamknij okno Drukuj dokument

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty: OSo.1611.2.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

OGÓLNY OPIS:

1.     Formularz deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Piekary Śląskie, na których powstają odpady komunalne.

2.     Organem właściwym do złożenia deklaracji jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

3.     Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Deklarację należy złożyć osobiście do Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92, 41-940 Piekary Śląskie lub przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres, bądź złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4.     W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92 nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5.     Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

6.     W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

7.     W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

8.     Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2.     pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty

3.     dokument potwierdzający ustanowienie zarządcy – w przypadku nieruchomości wspólnej

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

- bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami),

- przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie,

- deklaracja opatrzona podpisem elektronicznym może być składana i przesyłana za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl),

- deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).

2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

1.     Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega opłacie skarbowej.

2.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.     Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić:

a.     w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.00, piątek 7.30-13.30)

b.    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

c.     przekazem pocztowym.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na bieżąco.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

- kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 110, tel. (32) 39 39 357 lub (32) 39 39 375 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

- elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania
z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.     pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego
w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl),

b.    pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84,
41-940 Piekary Śląskie,

c.     pisemnie bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

d.    ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

e.     skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba
ul. Bytomska 84, każdy poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358
.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.            Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 2010).

2.            Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.).

3.            Uchwała Nr L/596/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.    Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.    W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)   drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)   pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

dane zwykłe:

- wypełnienie obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa w zakresie prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Piekary Śląskie, związanego ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie art. 6 ust. 1. lit c i e RODO.

4.    Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, uczestnikom prowadzonych postępowań – jeżeli dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub egzekucyjnego, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną i konserwacyjną oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO,

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie, której powierzono dane w związku z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Piekary Śląskie.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat, wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.    Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak złożonej deklaracji i nieobjęcie systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

11. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. 

 

 

FORMULARZE:

- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie.

 

Załączniki

deklaracja załącznik (85.5kB)    
deklaracja załącznik (478.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Jarząbek
Data utworzenia:2018-05-25 08:42:33
Wprowadził do systemu:Mirosław Jarząbek
Data wprowadzenia:2018-05-25 08:42:45
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2018-05-25 08:44:54
Ostatnia zmiana:2019-11-07 12:40:14
Ilość wyświetleń:1377